Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Một số thì trong tiếng anh căn bản

Tiếng anh căn bản có một số thì rất quan trọng mà người học tiếng anh căn bản nên chú ý, các thì gắn bó và giúp bạn diễn đạt tiếng anh theo tính chuẩn xác và do đó bạn nên học thì thật tốt và vận dụng chúng trong quá trình diễn đạt.

Vận dụng các thì của tiếng anh căn bản

1.  Simple Present
Cấu trúc thì hiện tại đơn với động từ 
(+) S + Vs/es + O
(-) S+ DO/DOES + NOT + V +O
(?) DO/DOES + S + V+ O ?
Cấu trúc thì hiện tại đơn với động từ to be như sau
S+ AM/IS/ARE + O
S + AM/IS/ARE + NOT + O
AM/IS/ARE + S + O

Làm gì để nhận biết thì hiện tại đơn, bạn có thể nhận biết qua từ nhận biết: every, frequently, usually, often....
Cách dùng thì hiện tại đơn để diễn tả một chân lý , một sự thật hiển nhiên không bao giờ thay đổi.

2.  Present Continuous
Trong học tiếng anh căn bản ở đâu hay còn gọi là hiện tại tiếp diễn, với cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn
S + be (am/ is/ are) + V_ing + O
S+ BE + NOT + V_ing + O
BE + S+ V_ing + O
Nhận biết chúng qua các từ thường dùng thông dụng như: now, at present, at the moment. Khi nào dùng: Thì hiện tại tiếp diễn hành động đang diễn ra và kéo dài dài một thời gian nhất định, còn hay dùng khi có mệnh lệnh.

3. Simple Past
Cấu trúc thì quá khứ đơn với động từ thường
S + V_ed + O
S + DID+ NOT + V + O
DID + S+ V+ O ?
Cấu trúc thì quá khứ đơn động từ Tobe
S + WAS/WERE + O
S+ WAS/ WERE + NOT + O
WAS/WERE + S+ O ?
Người học tiếng anh căn bản có thể nhận biết qua các từ như:  last week, yesterday, yesterday morning, last year...thì này tương đối dễ dùng và được nhiều người sử dụng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét